عملکرد دهیاری

حفاظت از آسفالت

 

 

 

 

دهیاری پوروا بعد از اتمام آسفالت جاده طرح هادی بمنظور حفاظت ازجاده و عدم نفوذ آب به پخش ماسه 

بادی در سطح جاده اقدام کردند.

 

فرم ارسال نظر

مصلی امام خمینی شهرستان نکا
وب سایت شخصی بلال آرست
وب سایت روستای ملاخیل
شبکه تبلیغاتی ایران