عملکرد دهیاری

حضور پزشک خانواده

    

 

 

                                       

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                      

با هماهنگی بعمل آمده با خانم دکتر آبکار پزشک خانواده ی بخش هزارجریب در روز یکشنبه 20 اردیبهشت ایشان به همراه پرسنل شبکه 

بهداشت چلمردی و بهورز روستای ملاخیل و صفرمیان برای ویزیت بیماران پوروایی به پوروا امدند خانم دکتر بعد از ویزیت بیماران با رییس 

شورا و دهیار روستا جلسه ای بابت تشکیل شورای بهداشتی برای بهبود امور بهداشتی روستای پورواتشکیل دادند .

فرم ارسال نظر

لیست نظرات

نام: برادر

آخرش نفهمیدم دکتر کدومشونه

مصلی امام خمینی شهرستان نکا
وب سایت شخصی بلال آرست
وب سایت روستای ملاخیل
شبکه تبلیغاتی ایران