اخبار

بانوان پوروایی

 

 

 

 

  

 

                              

 

        

 

با ورود نانوایی به درون روستاها گویی پخت نان تنوری از رونق افتاده است و نسبت به گذشته حضورنان سنتی بر سره سفره های

روستایی کمرنگ گردیده اما شیرزنان پوروایی هنوز گام های خویش را برای ثبات و حفظ سنت ها محکم بر داشته و خواهند داشت .

فرم ارسال نظر

لیست نظرات

نام: برادر

بنه نخورین

مصلی امام خمینی شهرستان نکا
وب سایت شخصی بلال آرست
وب سایت روستای ملاخیل
شبکه تبلیغاتی ایران