اخبار

دلتنگی

   

دلتنگیم دلتنگ روزهایی که طنین گوش نواز صدایت جان تازه را به جسم بی جانمان می بخشید اکنون با گذشت یک سال دوریت گویی

سالیان تاری را در پس پرده ی بی رنگی از غبار گذرانده ایم آنهم با چشمانی تر .لبهایی سرد .بغض هایی تازه .سینه ها تهی از عشق .

شور ها به دور از سر چون پره کاهی سرگردان پرواز میکرد.آری دیگر مجالی برای بیان واژه ها نیست لب وا کنم خار می روید خاری نه به

تیزی خار بلکه از جنس خوار همانگونه که دوست نداشتید اینچنین باشد دیالوگ هامان.اما ای دور نزدیک من.از دیالوگ هایم با رفتنت چیزی

جز مونولوگ های سوزان و خشکیده و زنگار بسته نمانده .نمی خواهم کلمات را یک به یک چون کلمات افسار گسیخته ی به دروغ رنگین

شده که کم ندیده ام این روزها در فضا رها سازم اما در اوج تنهایی و دلتنگی میگویم تنها تداعی خاطراتت و پرواز روح پر فروغت           

تک فروغ کلبه ی به گل خشت شده تاریک مان خواهد بود .

فرم ارسال نظر

مصلی امام خمینی شهرستان نکا
وب سایت شخصی بلال آرست
وب سایت روستای ملاخیل
شبکه تبلیغاتی ایران