شهدای روستا

اولین روحانی پوروا ...

باز هم اولینی دیگر اما برخلاف سابق نه در علم و تحصیل نه سیاست نه صبر نه مدارا نه و هزاران نه دیگر .... این بار در ترک ما انسان های

دنیا شیفته و جاه طلب .منصب خواه وغرق غریقه خویشتن خویش! آری ما اینگونه ایم و تو از میانمان عروج نمودی پروازت مبارک باد!

اما ای شهید شیخ که نهادن واژه ی شهید کنار نامت شاید به مزاج برخی درباریان بی دربار خوش نیاید خواهم گفت آیندگان به حتم از

شما به نیکی یاد خواهند کرد اما این را هم برایت بگویم ای روحانی پرواز اولی آنان که خواهان همسایگی شهیدت کنار ولی خدایت نبودند

گویی از جسم بی جان و روح پر عروجت نیز هراس می دارند الهی هراس به این زیبایی آفریده ای؟؟من این هراس را تحسین خواهم کرد

!روحت شاد و یادت گرامی

فرم ارسال نظر

لیست نظرات

نام: mm

درحسرت دیدار تو آواره ترینم

نام: mm

من اما ای بهترین هنوزدر سوگت عزادارم.دنیا؟دیگردنیا نه ! صفایی ندارد بدون لقا ودیدارت این چشمان کم سو شده اند بابا ! ازهمه چیزوهمه کس بریدم . گویی کوله بارم سبک شده، دیگر آماده پروازم بیا و مرا با خودت ببر

مصلی امام خمینی شهرستان نکا
وب سایت شخصی بلال آرست
وب سایت روستای ملاخیل
شبکه تبلیغاتی ایران