13 به در پوروا

منتشر شده در چهارشنبه, 12 فروردين 1394 19:30

    

 

    پوروا تاور .ورودی پوروا.

   گندم زار پوروا

 

   نمایی از طبیعت  و جاده پوروا 

 

  تصویری از مرداب جنگلی پوروا 

 قاب کوچکی از پوروا بیایید طبیعت را پاک زنده نگه بداریم.